• +376 826100

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, “LLQDP”), l’informem que qualsevol dada de caràcter personal que vostè faciliti per mitjà d’aquest lloc web, passarà a formar part d’un fitxer de titularitat de Magnòlia Flors SLU denominat “usuaris dels serveis https://magnoliaflors.com” i inscrit degudament inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part de Magnòlia Flors SLU, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són atendre les seves demandes d’informació sobre els serveis que ofereix Magnòlia Flors SLU, així com l’enviament de comunicacions comercials electròniques en relació amb aquests serveis. En les eventuals comunicacions comercials electròniques que li enviem s’hi indicarà com vostè se’n pot donar de baixa, en cas que així ho desitgi.

En cas que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, vostè accepta que Magnòlia Flors SLU pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l’establert en la LLQDP.

En tot cas, Magnòlia Flors SLU li garanteix que el tractament de dades de caràcter personal per part d’aquesta societat, o per tercers en el seu nom, està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Altrament, Magnòlia Flors SLU l’informa que les dades de caràcter personal que li sol·licita són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder dur a terme les finalitats abans esmentades. Tanmateix, Magnòlia Flors SLU l’adverteix que les dades de caràcter personal i altra informació que vostè li faciliti han de ser veraces i exactes, havent-li vostè de comunicar a Magnòlia Flors SLU els eventuals canvis que es produeixin en les mateixes. En qualsevol cas, vostè respondrà de la veracitat i l’exactitud de les dites dades i informació, i Magnòlia Flors SLU podrà, en tot cas, excloure’l d’entre els seus contactes en cas que vostè hagi facilitat dades o informació falses o inexactes, sense perjudici de les accions legals que en el seu cas li poguessin correspondre.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, Magnòlia Flors SLU l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal reconeguts a la LLQPD, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic info@magnoliaflors.com, a la qual hi haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d’identitat

Cistella
La teva cistella està buida